top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

 

Deze website - de  "WERELD van ZEM" - van nu af genoemd "ZEM's WORLD" is eigendom van en wordt beheerd door ZEM & zemybelproductions. In deze "Algemene Voorwaarden" worden de voorwaarden uiteengezet waaronder u onze website en de diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken.

Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid tot betalend lidmaatschap aan, evenals muziek, video's, foto's, quotes en commentaren zowel gratis als te koop. Door de website of onze diensten te openen of te gebruiken, bevestigt u  dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat u ermee akkoord gaat.

 

De website ZEM's WORLD en al het materiaal daarin of dat daardoor wordt overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden , zijn het exclusieve eigendom van ZEM & zemybelproductions.

Niets in deze voorwaarden wordt geacht een licentie te creëren in of onder dergelijke intellectuele eigendomsrechten en u stemt ermee in om niet ste verkopen, licentiëren, verhuren, wijzigen, distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, publiceren, aanpassen , bewerken of afgeleide werken daarvan maken.

 

 

2. Minimumleeftijd.

 

Om onze website te gebruiken en / of onze diensten te ontvangen, moet u ten minste 16 jaar oud zijn en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze voorwaarden als een bindende overeenkomst aan te gaan. U mag deze website en / of diensten niet  gebruiken als dit verboden is in uw land of door enige wet of regelgeving die op u van toepassing is.)

 

Om VIP IMAGE LID te worden, moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

 

 

3. Muziek en foto's kopen - voorwaarden van overeenkomst

 

Wanneer u een artikel of dienst koopt, gaat u ermee akkoord dat:

  • u verantwoordelijk bent voor het lezen en goedkeuren van deze "Algemene Voorwaarden" voordat u zich ertoe verbindt iets te kopen:

  • u een juridisch bindend contract aan gaat om een ​​artikel te kopen wanneer u zich ertoe verbindt dit artikel te kopen en deze aankoop voltooit door af te rekenen. 

 

Door afbeeldingen en/of  muziek te kopen, verbindt de koper zich ertoe de volgende bepalingen te respecteren:

  • Elk item dat op ZEM's WORLD te koop wordt aangeboden, is onderworpen aan de internationale copyright- en portretwetgeving.

  • Deze verkoopovereenkomst geeft de koper enkel het recht om privé gebruik te maken van dit unieke , aangekochte item.

  • Reproductie en / of distributie op enigerlei wijze en via gelijk welk medium - zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZEM - is absoluut verboden.

  • Elk verkochte foto & muziekbestand is een uniek exemplaar, voorzien van een eigen digitale code, zodat elke overtreding van deze bepaling kan worden opgespoord.

 

De prijzen die wij hanteren voor het gebruik van onze diensten / producten staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor producten en diensten die worden weergegeven op elk moment te wijzigen, en om prijsfouten te corrigeren die onbedoeld kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.

 

Als we een geldige garantieclaim ontvangen voor een product dat u  bij ons heeft gekocht, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we het product niet binnen een redelijke termijn kunnen repareren of vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling zodra het product aan ons wordt geretourneerd.

 

 

4. Lidmaatschap

 

Er zijn drie soorten lidmaatschap: gewoon lid, VIP MUSIC-lid en VIP IMAGE-lid.

 

4.1. Lidmaatschap opzeggen

 

Een lid kan zijn lidmaatschap en zijn lidmaatschapsbetalingen op elk moment annuleren. Het beëindigen van dat  lidmaatschap gaat in op de volgende (niet de actuele) betalingstermijn.

 

ZEM behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap (en betalingen) op elk moment zonder verdere uitleg te annuleren.

 

 

4.2. Disclaimer voor lidmaatschapsgarantie

 

Het LIDMAATSCHAP van ZEM's WERELD wordt geleverd "zoals het is" en zonder enige vorm van garantie.

We doen ons best om ervoor te zorgen dat ZEM'S WORLD werkt zoals verwacht, maar er kan altijdiets mislopen..

Als ZEM's WORLD om welke reden dan ook niet in staat is om aan de voorwaarden van deze overeenkomst te voldoen, is de enige vergoeding het verlengen van de periode van de overeenkomst voor de verloren tijd, zonder enige aanvullende vergoeding.

 

 

5. Beperking van aansprakelijkheid

 

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal ZEM & zemybelproductions in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt ZEM & zemybelproductions geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze service; en (iii) enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 


 

6. Recht om voorwaarden te wijzigen en aan te passen
 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te wijzigen. Daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer we de voorwaarden op een ingrijpende manier wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen dat er grondige  wijzigingen zijn aangebracht in deze voorwaarden. Als u de website of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de website of de service niet langer gebruiken of openen (of er op blijven).

 


 

7. Promotionele e-mails
 

U stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat u ons verstrekt. Als u dergelijke promotiematerialen of mededelingen niet wilt ontvangen, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten.

 

8. Voorkeur van de wet
 

Deze Voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en / of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten, uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van BELGIË. zonder respect voor de principes van conflicterende wetten. Alle dergelijke claims en geschillen zullen worden ingediend, en u stemt er hierbij mee in dat hierover uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in BELGIË.

bottom of page